AVG





Privacy verklaring BurgerBelangen

Deze verklaring is bedoeld als een op BurgerBelangen toegesneden invulling van de Nederlandse wet Algemene Voorschriften Gegevensverwerking, AVG.

BurgerBelangen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De secretaris van BurgerBelangen is de Functionaris Gegevensbescherming van BurgerBelangen. Hij is te bereiken via secretaris@hw.bb.nl .

Persoonsgegevens die wij verwerken.

BurgerBelangen verwerkt uw persoonsgegevens als lid van de Vereniging BurgerBelangen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering en instandhouding van de vereniging. Deze gegevens heeft u zelf met het “Formulier lidmaatschap BurgerBelangen” aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: voor- en achternaam

geslacht

adresgegevens

geboorteplaats en datum

telefoonnummer (vast en/of mobiel)

datum aanvang lidmaatschap

e-mailadres

bankrekeningnummer

uw speciale informatie / wensen / interesses ten behoeve van BurgerBelangen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Onze vereniging verzamelt of verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Ook de website hwbb.nl verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Als u vragen heeft over uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het e-mailadres secretaris@hwbb.nl.

Op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

BurgerBelangen verwerkt uw persoonsgegevens op basis van “Overeenkomst”. Dit houdt in dat deze gegevens uitsluitend gebruikt worden voor de uitvoering en instandhouding van de vereniging.

1

Met welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens.

BurgerBelangen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: het afhandelen van uw betaling

het verzenden van onze nieuwsbrief en persberichten

het informeren, over zaken betreffende de vereniging

BurgerBelangen verwerkt ook uw persoonsgegevens indien wij dat wettelijk moeten.

Geautomatiseerde besluitvorming.

BurgerBelangen gebruikt alleen interne, door het secretariaat gestuurde computerprogramma’s of systemen. Dit maakt geautomatiseerde besluitvorming die mogelijke gevolgen zouden kunnen hebben voor onze leden niet mogelijk.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard.

BurgerBelangen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens als lid van de Vereniging zijn of worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

leden – zolang deze lid zijn van de vereniging.

relaties – zolang deze relatie zijn van de vereniging.

oud-leden/oud-relaties – de meest recente informatie wordt bewaard voor de opbouw van historische gegevens, alles gerelateerd aan de wettelijke voorschriften.

Het delen van persoonsgegevens met derden.

BurgerBelangen geeft uw persoonsgegevens niet aan derden door en zal deze alleen verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst als lid van de Vereniging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BurgerBelangen heeft geen externe / derden / bedrijven die uw gegevens verwerken.

Het gebruik van Cookies of vergelijkbare technieken.

BurgerBelangen maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te kunnen analyseren en te optimaliseren. Er wordt geen informatie verzameld die te relateren is aan personen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of te corrigeren. U heeft ook de mogelijkheid om aan te geven dat onderdelen niet meer gebruikt mogen worden. Het verwijderen van persoonsgegevens van leden kan alleen indien de continuïteit en de doelstelling van de vereniging niet in gevaar komt.

Het verwijderen van persoonsgegevens van oud-leden en oud-vrienden vindt plaats wanneer hiervoor een verzoek wordt ingediend.

2

Daarnaast hebt u recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een computerbestand naar u te sturen. Mocht u deze gegevens beschikbaar willen stallen aan derden dan dient u dit zelf te doen.

Wij beantwoorden elk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar en gegevens overdraagbaarheid binnen vier weken. Dit verzoek kunt u sturen naar secretaris@hwbb.nl.

BurgerBelangen wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

BurgerBelangen neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met één van de bestuursleden of via secretaris@hwbb.nl.

Wijzigingen.

BurgerBelangen houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. De meest recente versie kunt u vinden op onze website www.hwbb.nl.