Kernwaarden en Beginselprogramma

KERNWAARDEN:

BurgerBelangen Hoeksche Waard, onze naam zegt het al: ‘Wij behartigen de belangen van de burger en maken geen verschil tussen een individuele burger of een doelgroep.’

Om een vitale Hoeksche Waard mogelijk te maken vinden wij het volgende van belang:

  1. het betrekken van jongeren;

  2. een goede subsidieregeling voor alle verenigingen;

  3. de mogelijkheden voor iedereen om betaalbaar te kunnen (blijven) wonen in diverse woonvormen in alle dorpen;

  4. aandacht voor mensen met een kleinere beurs en armoedebestrijding.

Duurzaamheid, natuur & biodiversiteit, cultuur en klimaat zijn onze belangrijke speerpunten. Deze speerpunten hangen nauw met elkaar samen voor een energie neutrale gemeente Hoeksche Waard in 2040.

Wij willen bijdragen aan een duidelijke invulling voor de Regionale Energie Strategie met speciale aandacht voor het gebruik van water.

Wat ons betreft moeten inwoners meedoen in de energieopbrengst door hen subsidie mogelijkheden te geven om van het gas af te gaan.


BEGINSELPROGRAMMA BurgerBelangen Hoeksche Waard

Hieronder het beginselprogramma van BurgerBelangen Hoeksche Waard. Wij willen u graag laten weten waar wij voor staan.

BurgerBelangen Hoeksche Waard (BBHW) bedrijft politiek van onderen op. Dat wil zeggen dat wij goed luisteren naar wat burgers over hun leefomgeving in en rondom de dorpen hebben te vertellen. Zijn er ontwikkelingen in de leefomgeving? Dan betrekken wij de burger erbij. Kortom BBHW bedrijft politiek vanuit het perspectief van de burger.

BBHW gaat ervan uit dat door samen te werken met respect voor elkaars identiteit, stappen vooruit gezet kunnen worden. Keer op keer het goede gesprek aangaan, daarbij uit de formele rol stappen en dilemma's op tafel leggen om te kijken hoe de zaak vooruit geholpen kan worden. Lukt dat niet, dan stapt BBHW weer terug in de formele rol om alle bij de rol behorende beschikbare instrumenten in te zetten om het doel te bereiken.

BBHW maakt zich sterk dat een ieder die mee wil doen in de samenleving ook daadwerkelijk mee kán doen, door te bevorderen dat alle burgers, inwoners van de Hoeksche Waard, voldoende middelen van bestaan hebben om op een goede manier aan de samenleving deel te nemen.

Datzelfde geldt voor het in stand houden van noodzakelijke voorzieningen, zoals scholen, bibliotheken, zwembaden en winkels op redelijke afstand binnen de leefomgeving. Terugkeer van de menselijke maat en maatwerk met betrekking tot alle vormen van dienstverlening.

BBHW ziet er nadrukkelijk op toe dat ook ouderen en jongeren mee kunnen blijven doen in de Hoeksche Waard door onder meer voor deze groepen betaalbare woningen te bouwen.

BBHW is voor behoud van de Hoeksche Waardse identiteit en tradities. Daarbij hoort tevens de instandhouding en verdere ontwikkeling van het typische landschap van aanwaspolders met open zichtlijnen. Hierbij spelen onze landbouwers een wezenlijke rol. Biodiversiteit in stand houden eindigt niet bij de bloeiende akkerranden. Het is een begin om alle gebruikers van het landschap, te denken valt aan gemeente, bedrijven en landbouwers, kortom alle inwoners, te verleiden de goede dingen te doen om de biodiversiteit te bevorderen.

BBHW wil de mogelijkheden die de aarde biedt te gebruiken en niet te verbruiken. Er is immers geen alternatief voor moederaarde. BBHW wil een duurzame samenleving in al haar facetten. BBHW bevordert inzetten van innovatie om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

BBHW wil niets beloven wat niet kan worden waargemaakt. Geen onzin, maar pragmatische aanpak, is daarbij uitganspunt.

De bovenstaande beginselen en doelstellingen mogen wat kosten. Het overschot aan financiële reserves dient aan de burger te worden terugbetaald door het bovenstaande te realiseren Toch blijft voor BBHW een sluitende begroting uitgangspunt.